Dodatkowe kwalifikacje

Dodatkowe kwalifikacje

Dodatkowa, bezpłatna oferta uprawniająca do nauczania chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

     Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego istnieje możliwość nabycia dodatkowych kwalifikacji uprawniających do nauczania chemii oraz prowadzenia różnego rodzaju szkoleń w firmach i dla firm. Proponowane kształcenie jest bezpłatne i odbywa się równolegle do studiowania na prowadzonych kierunkach, w ramach dodatkowych godzin, którym przypisano odpowiednie punkty ECTS, zgodnie ze standardami kształcenia. Kształcenie odbywa się na kierunkach (chemia, chemia medyczna, chemia i toksykologia sądowa), których programy studiów określają efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej Chemia - w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 

Kształcenie nauczycieli od roku akademickiego 2019/2020.

              W polskich szkołach /placówkach oświatowych/ mogą nauczać /prowadzić zajęcia/ tylko osoby spełniające wymagania określone przez Ministra Edukacji Narodowej w treści obowiązującego rozporządzenia Rozp. MEN z 1.08.2017 r. (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wymagania te spełniają osoby, które:

 •  posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, zgodne z nauczanym przedmiotem  /rodzajem prowadzonych zajęć/, czyli ukończyły studia „kierunkowe"
  •    posiadają przygotowanie pedagogiczne, na które składa się przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne..

           Kształcenie psychologiczno-pedagogiczne realizowane jest przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kształcenie dydaktyczne realizowane jest przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii.

Kształcenie prowadzone jest w trzech wariantach: A1, A2 i B:

 • WARIANT A1 (modułowe kształcenie) realizują studenci III roku, którzy rozpoczęli kształcenie na II roku studiach
  I stopnia, zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 108/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. Program kształcenia i Efekty kształcenia  odpowiadają Standardom kształcenia zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131). W związku z wygaszeniem kształcenia w gimnazjach zmianie ulegają nazwy przedmiotów: dydaktyka chemii - gimnazjum na dydaktyka chemii – szkoła podstawowa, psychologiczne podstawy edukacji w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych na psychologiczne podstawy edukacji w szkole podstawowej, pedagogiczne podstawy edukacji w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych na pedagogiczne podstawy edukacji w szkole podstawowe, kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych na kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela, praktyka opiekuńczo-wychowawcza na praktyka opiekuńczo-wychowawcza w szkole, praktyka pedagogiczna ciągła – chemia w gimnazjum na praktyka pedagogiczna ciągła – chemia w szkole podstawowej.

 • WARIANT A2 dla studentów rozpoczynających kształcenie na II roku studiów I stopnia, od roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz. U.  z dnia 2 sierpnia 2019 r., poz.1450), wprowadzającym Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Kontynuacja kształcenia odbywać się będzie na studiach II stopnia.

 • WARIANT B dla studentów rozpoczynających kształcenie do zawodu nauczyciela na studiach II stopnia od roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz. U.  z dnia 2 sierpnia 2019 r., poz.1450), wprowadzającym Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

       W załączeniu plan zajęć kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej  dla poszczególnych wariantów (warian tA1, wariant A2, Wariant B).

 

 

 

 

 

Data ostatniej modyfikacji: 06-11-2019 09:05:03
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr. Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali autoreferat_Janusz Gregoliński

  zdalnie
 • 22
  Wrzesień 2020
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 22
  Wrzesień 2020
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 21
  Wrzesień 2020
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 15
  Wrzesień 2020
  12:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie