Główne kierunki badań

Tematyka badań naukowych realizowanych w 19 Zespołach Badawczych zawiera się w 9 obszarach badawczych
(pod punktami podano Zespoły Badawcze aktywne w danym obszarze)
 
1.      Chemia Strukturalna:struktura molekularna i krystaliczna związków koordynacyjnych i organicznych, wiązania w związkach chemicznych; struktura elektronowa związków koordynacyjnych, metaloorganicznych i organicznych; struktura związków bioorganicznych i bionieorganicznych. Struktura a efekty kooperatywne w układach spin-crossover. Teoretyczna analiza wiązań chemicznych metodami topologii kwantowej.
ZB-2, ZB-4, ZB-6, ZB-8, ZB-9, ZB-14, ZB-16, ZB-17a, ZB-18, ZB-19
 
2.      Chemia i Reaktywność Związków Koordynacyjnych: synteza, struktura i termodynamika związków koordynacyjnych i metaloorganicznych;  korelacja pomiędzy strukturą a właściwościami fizykochemicznymi i reaktywnością związków koordynacyjnych i metaloorganicznych; oddziaływania metal-ligand, metal-metal i metal-makromolekuła; nieorganiczna chemia supramolekularna. Mechanizmy przejść spinowych.
ZB-2, ZB-6, ZB-8a, ZB-11a, ZB-12, ZB-13a, ZB-14, ZB-17a, ZB-18
 
3.      Chemia i Fizyka Związków Lantanowców: synteza, struktura i właściwości fizykochemiczne związków pierwiastków f-elektronowych. Związki koordynacyjne, hybrydy polimerowe i nanostrukturalne. Mechanizmy fotoluminescencji.
ZB-4, ZB-11a, ZB-14, ZB-16, ZB-17a
 
4.      Chemia i Stereochemia Związków Organicznych: synteza, reaktywność i struktura molekularna porfiryn i porfirynoidów, związków aromatycznych i heterocyklicznych cechujących się rozległą koniugacją π-elektronową, peptydów i protein, peptydomimetyków, biokoniugatów, poliynów i halogenopoliynów i poliazoli.. Synteza organiczna na nośniku stałym. Mechanizmy fragmentacji jonów związków organicznych w próżni.
ZB-1a, ZB-2, ZB-3, ZB-6, ZB-14, ZB-17a
 
5.      Oddziaływania Międzycząsteczkowe: teoretyczne obliczenia i eksperymentalne określanie struktury molekularnej i właściwości fizykochemicznych układów (cząsteczek i kompleksów molekularnych) z wiązaniem wodorowym, z wiązaniem halogenowym i z przeniesieniem ładunku, układy z wiązaniami wodorowymi typu blue-shifting. Rozpoznanie molekularne i rozdział racemiczny.  Dynamika protonu i elektronu w wiązaniu wodorowym w stanie podstawowym i wzbudzonym, dynamika cząsteczek w cieczy. Badania procesów relaksacji ze stanu wzbudzonego (elektronowo i oscylacyjnie) kompleksów elektronodonora z elektronoakceptorem. Struktura cieczy binarnych i zjawisko mikroheterogeniczności.
ZB-4, ZB-9, ZB-14, ZB-15a, ZB-17a, ZB-19, ZB-20
 
6.      Kataliza Molekularna i Mechanizmy Reakcji: katalizatory homogeniczne, heterogenizowane i nanocząstkowe, korelacja struktura – reaktywność, kompleksy metali przejściowych i nanocząstki metali jako prekursory katalizatorów, relacje między katalizą homogeniczną i heterogeniczną, rola środowiska reakcji – ciecze jonowe, stopione sole. Aktywacja i wiązanie małych cząsteczek. Fotokataliza i synteza fotochemiczna. Reakcje fotochemiczne w środowisku zestalonych gazów szlachetnych. Teoretyczna analiza mechanizmów reakcji.
ZB-4, ZB-8a, ZB-12, ZB-19
 
7.      Chemia Biologiczna i Biofizyka Molekularna:biologiczna chemia nieorganiczna. Struktura a aktywność peptydów, białek i metaloenzymów. Projektowanie, obliczenia teoretyczne i synteza związków biologicznie aktywnych m.in. leków, peptydów, aminocukrów i ich pochodnych. Związki modelowe. Rola jonów metali w układach biologicznych, oddziaływanie jonów metali z substancjami huminowymi. Kompleksy metali jako potencjalne terapeutyki. Termodynamika układów biologicznych. Procesy wolnorodnikowe o znaczeniu biologicznym. Potranslacyjne i chemiczne modyfikacje białek, proteomika i metabolomika. Struktura i właściwości fizykochemiczne modelowych błon lipidowych oraz ich oddziaływania ze związkami aktywnymi biologicznie. Chemometryczna analiza farmaceutyków, produktów spożywczych i materiałów roślinnych.
ZB-2, ZB-3, ZB-9, ZB-10, ZB-14, ZB-15a, ZB-17a, ZB-19
 
8.      Elektrochemia: procesy elektrodowe, chemicznie modyfikowane elektrody, ciecze molekularne i jonowe, surfaktanty. Elektrochemia i spektroelektrochemia przewodzących polimerów. Synteza i właściwości nowych materiałów chemicznych do ogniw elektrochemicznych i kondensatorów oraz czujników analitycznych.
ZB-10
 
9.      Chemia i Fizyka Nowych Materiałów: synteza i właściwości nowych materiałów luminoforowych i materiałów spin-crossover; struktura, przejścia fazowe i procesy relaksacji dielektrycznej ferroelektryków, kryształów molekularnych, molekularno-jonowych i ciekłych kryształów. Półprzewodniki dla ogniw fotowoltaicznych. Synteza i właściwości hybrydowych materiałów makroporowatych i substancji powierzchniowo czynnych. Magnetochemia związków koordynacyjnych i nieorganicznych; ferro-, ferri- i metamagnetyki molekularne pierwiastków d i f elektronowych. Katalizatory nanocząstkowe do syntezy związków organicznych. Teoretyczne modelowanie struktury i aktywności modelowych nanomateriałów.
ZB-1a, ZB-4, ZB-9, ZB-10, ZB-11a, ZB-12, ZB-13a, ZB-14, ZB-16, ZB-17a, ZB-18, ZB-19, ZB-20, PB-1
 
Data ostatniej modyfikacji: 12-02-2019 10:37:50
 • 28
  Październik 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Szaniawskiej (Gul)

  zdalnie (MS Teams)
 • 22
  Październik 2021
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Yuliyi Toporivskiej

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Yuliyi Toporivskiej na temat: "Efficient chelating agents for Zr(IV) ions: design, synthesis and thermodynamic ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 19
  Październik 2021
  10:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału Chemii

   Wrocław, dnia  12 października 2021 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 19 października 2021 r.  o  godz. 10.15   (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje ...

  zdalnie
 • 14
  Październik 2021
  01:15

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Martyny Ksiądzyny

  zdalnie (MS Teams)
 • 28
  Wrzesień 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Patrycji Męcik

  zdalnie (MS Teams)