Misja wydziału

Misja wydziału

Zgodnie z misją Wydziału Chemii UWr. jednym z najważniejszych celów „jest dążenie do doskonałości zarówno w zakresie prowadzonych prac badawczych jak i zajęć dydaktycznych. Edukacja studentów jest prowadzona w oparciu o wyniki współczesnych badań naukowych i umożliwia studentom wykorzystanie najlepszych narzędzi badawczych. Naszą misją jest umożliwienie studentom wszystkich stopni studiów zdobycia eksperckiej wiedzy w dziedzinie chemii i rozwinięcie umiejętności krytycznego, niezależnego myślenia." Zdefiniowane w ten sposób cele Wydziału Chemii UWr. pokazują ogólną koncepcję kształcenia na ocenianym kierunku studiów. Programy ocenianych studiów zostały przygotowane zgodnie z Krajową Ramą Kwalifikacji oraz aktualnymi przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie Wrocławskim. Program studiów I stopnia obejmuje blok kursów podstawowych (chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna i kwantowa) oraz modułów specjalnościowych wybieranych indywidualnie przez studentów. Take rozwiązanie gwarantuje wykształcenie chemików posiadających podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu wszystkich dziedzin chemii poszerzona o wiedzę specjalistyczną z wybranych obszarów chemii. W programie studiów jest stosunkowo duży udział zajęć o charakterze laboratoryjnym zwykle realizowanych w grupach jedno lub dwuosobowych. Dzięki temu każdy student nabywa i rozwija umiejętności pracy laboratoryjnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad racjonalnego wykorzystania surowców i recyklingu odpadów (w wszystkich pracowniach studenckich funkcjonuje system segregacji i zbierania odpadów). Kształcenie na studiach chemia II stopnia odbywa się w ramach specjalności wybieranych przez studentów. Należy podkreślić, że zajęcia specjalnościowe zostały opracowane z uwzględnieniem tematyk badawczych realizowanych na Wydziale Chemii UWr., co gwarantuje wysoki poziom naukowy prowadzonych zajęć dydaktycznych i ich mocne powiązania z badaniami naukowymi. W przypadku programu studiów II stopnia zastrzeżone są tylko ramy czasowe i liczba punktów ECTS, natomiast sposób organizacji zajęć ustala opiekun specjalności, regulując proporcje między zajęciami laboratoryjnymi i wykładami. Katalog 8 specjalności na obu stopniach studiów chemicznych nie jest zamknięty i w sposób ciągły jest modyfikowany i dostosowywany do aktualnych trendów rozwoju nowoczesnej chemii, potrzeb zgłaszanych przez otoczenie społeczno-gospodarcze oraz zainteresowań studentów. Podczas opracowania i okresowej weryfikacji programów uwzględniono opinie i sugestie przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, współpracujących z Wydziałem Chemii UWr. w zakresie uwzględnienia odpowiednich treści kształcenia. To przekłada się na zatrudnianie absolwentów Wydziału Chemii w lokalnych firmach i przedsiębiorstwach szeroko pojętej branży chemicznej. W programie studiów uwzględniono lektorat z języka angielskiego oraz moduły zajęć w języku angielskim. Ponadto, studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach wygłaszanych gościnnie przez wykładowców zagranicznych. Te wszystkie działania przygotowują studentów do odbycia części studiów w ośrodkach zagranicznych w ramach programów wymiany międzynarodowej, ale również otwierają absolwentom możliwość podjęcia pracy zawodowej poza granicami naszego kraju. Kształcenie na ocenianym kierunku studiów obejmuje również możliwość udziału studentów w specjalistycznych kursach organizowanych przez firmy zewnętrzne, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie dodatkowych kompetencji istotnych dla przyszłej pracy zawodowej. Przykładem może być certyfikowany kurs obsługi analitycznego sprzętu badawczego zorganizowany przez firmę Shim-Pol. Koncepcja kształcenia na kierunku chemia, jak wynika z powyższego opisu, zakłada wykształcenie chemika doskonale przygotowanego do pracy w nowoczesnych laboratoriach badawczych oraz zakładach chemicznych, biegle posługującego się nowoczesną aparaturą chemiczną, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zasad bezpieczeństwa i dobrej praktyki laboratoryjnej. Poprzez elastyczny dobór modułów kształcenia, w szczególności na studiach II stopnia, studenci mają możliwość indywidualizacji ścieżki kształcenia dopasowanej do własnych zainteresowań lub przyszłych planów zawodowych. Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku studiów jest nowoczesna i uwzględnia aktualne trendy w obszarze badań i technologii chemicznych, a przez to elastycznie dopasowuje się do wymogów stawianych absolwentom przez rynek pracy. Bardzo ważnym elementem koncepcji kształcenia, szczególnie na poziomie studiów II stopnia, jest budowanie realizacji uczeń-mistrz pomiędzy studentami i kadrą dydaktyczną, co jest sprawdzoną praktyka na najlepszych uniwersytetach. W ocenie ZO PKA absolwenci kierunku posiadają dobre perspektywy zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Ze względu na dobrze rozwinięty przemysł wysokotechnologiczny na Dolnym Śląsku, Uczelnia realizuje cele kształcenia regionalnego dostarczając wysokiej klasy specjalistów. Oczywiście koncepcja kształcenia nie ogranicza się jedynie do przygotowania absolwentów do podjęcia pracy na lokalnym rynku pracy, ale również specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy w szeroko pojętej branży chemicznej, nie tylko w Polsce, ale również zagranicą.
Data ostatniej modyfikacji: 06-02-2019 23:44:13
 • 06
  Czerwiec 2023
  10:15

  4. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 31 maja 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 30
  Maj 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 5/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 5/2023, które odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 27
  Kwiecień 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 4/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2023, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 25
  Kwiecień 2023
  10:15

  3. posiedzenie Rady Wydziału 2023

   Wrocław, dnia 19 kwietnia 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje Dziekana Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 17
  Kwiecień 2023
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra MArcina Małeckiego

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 17 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 na Wydziale Chemii w sali 145 odbędzie siępubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego pt.:”Układy alkinylowe i poliynowe w projektowaniu ...

  s.145