Pomagamy maturzystom

Pomagamy maturzystom

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza wszystkich uczniów klas III szkół ponadgimnazjalnych do udziału w tegorocznych zajęciach przygotowujących do matury z chemii. Po raz kolejny organizujemy zajęcia dla uczniów ostatniej klasy liceum deklarujących wybór chemii na maturze: Eksperyment chemiczny w zadaniach maturalnych. Program zajęć uwzględnia wymagania nowej podstawy programowej i nowej matury 2015. Został ułożony przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii:
 
dr hab. Marię Korabik, prof. UWr (egazminator maturalny, kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii, członek Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego),
dr Julię Kłak (egzaminator maturalny, członek Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego),
dra Michała J. Kobyłkę (egzaminator maturalny, ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie).
 
0041

Zajęcia laboratoryjne poruszają tematykę eksperymentalną, która stwarza największe problemy na maturze - planowanie i projektowanie doświadczeń. Uczniowie podczas zajęć samodzielnie wykonują doświadczenia lub obserwują eksperyment pokazowy, ćwiczą poprawne zapisywanie obserwacji, wniosków i reakcji chemicznych, wynikających z przeprowadzonych doświadczeń – zgodnie z wymaganiami egzaminu maturalnego. Uczeń planuje i projektuje doświadczenie, stawia hipotezy i potrafi je zweryfikować. Każde zajęcia kończą się dokładnym omówieniem poruszanych zagadnień, uczestnicy kursu zastają zapoznani z zadaniami maturalnymi, które skonstruowano w oparciu o omawiany materiał, typowymi błędami popełnianymi przez zdających oraz praktycznymi wskazówkami pozwalającymi ich unikać, zgodnie z ocenianiem kryterialnym.
 
Proponowany cykl doświadczeń:
 
I. Substancje i ich właściwości:
 • Badanie zdolności do rozpuszczania się w wodzie różnych substancji.
 • Sporządzanie mieszanin jednorodnych i niejednorodnych. Rozdzielanie tych mieszanin (sączenie, dekantacja, sublimacja, ekstrakcja, destylacja, chromatografia bibułowa, wirowanie).
  • Rozdzielanie mieszanin: wody i chloroformu, piasku i soli kuchennej, siarki i żelaza.
  • Rozdział piasku i jodu przez sublimację.
  • Ekstrakcyjny rozdział wodnego roztworu jodu i chlorku niklu(II).
  • Chromatografia bibułowa mieszaniny wybranych kationów metali.
  • Destylacja mieszaniny acetonu i wody – identyfikacja produktów destylacji.
II. Powietrze i inne gazy. Elementy kinetyki chemicznej:
 • Otrzymywanie tlenu, wodoru, dwutlenku węgla. Badanie właściwości tych gazów.
 • Otrzymywanie tlenu (np. w reakcji rozkładu H2O2 lub KMnO4), wykrywanie tlenu w kontakcie z tlącym się łuczywkiem.
 • Otrzymywanie wodoru (np. w reakcji Zn z HCl), wykrywanie wodoru w reakcji z zapalonym łuczywem.
 • Wykrywanie obecności dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym z płuc.
 • Otrzymywanie dwutlenku węgla w reakcji węglanu wapnia z kwasem solnym – wykrywanie dwutlenku węgla w reakcji z wodą wapienną.
III. Właściwości substancji nieorganicznych. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych:
 • Otrzymywanie i badanie charakteru chemicznego tlenków metali i niemetali (MgO, SO2, P2O5, CaO, Na2O, SiO2, CuO, Fe2O3, NiO).
 • Otrzymywanie wodorotlenków (np. NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2).
 • Otrzymywanie kwasów (np. HCl , H2SO3, H3PO4).
 • Badanie zmiany barwy wskaźników (np. fenoloftaleiny, papierek uniwersalny, oranżu metylowego i wskaźnika uniwersalnego) w roztworach kwasów, wodorotlenków.
 • Badanie zachowania się tlenku i wodorotlenku glinu oraz tlenku i wodorotlenku cynku wobec kwasów i zasad - amfoteryczność.
 • Mieszanie roztworów kwasu (np. HCl) i wodorotlenku (np. NaOH) w obecności wskaźników – reakcja zobojętniania.
 • Badanie właściwości chemicznych kwasów (np. zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli).
 • Badanie odczynu wodnych roztworów soli – hydroliza soli.
 • Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym – roztwory nasycone i nienasycone.
 • Otrzymywanie soli trudno rozpuszczalnych.
IV. Reakcje utleniania i redukcji:
 • Badanie właściwości metali (reakcje z tlenem, wodą, kwasami).
 • Porównywanie aktywności chemicznej metali (np. Cu i Zn).
 • Badanie aktywności chemicznej fluorowców.
 • Badanie wpływu środowiska reakcji na właściwości utleniające związków manganu(VII) i chromianu(VI) potasu.
V. Węglowodory i jednofunkcyjne pochodne węglowodorów:
 • Odróżnianie węglowodorów nasyconych od nienasyconych.
 • Badanie reaktywności węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych ze zwróceniem uwagi na różnice w ich właściwościach (np. spalanie, reakcje z Br2, reakcja nitrowania).
 • Badanie właściwości etanolu.
 • Badanie właściwości glicerolu.
 • Badanie zachowania alkoholi wobec wodorotlenku miedzi(II).
 • Odróżnianie fenoli od alkoholi (np. w reakcji z NaOH).
 • Otrzymywanie aldehydu etylowego i badanie jego właściwości.
 • Reakcja aldehydu mrówkowego z amoniakalnym roztworem tlenku srebra(I) i z wodorotlenkiem miedzi(II).
 • Odróżnianie aldehydów od ketonów (np. próba Trommera, Tollensa).
 • Badanie właściwości fizycznych i chemicznych kwasów karboksylowych.
 • Porównywanie mocy kwasów karboksylowych i kwasów nieorganicznych.
 • Badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych. Odróżnianie kwasów nasyconych od nienasyconych.
 • Badanie właściwości kwasu octowego.
 • Otrzymywanie estrów (np. w reakcji alkoholu etylowego z kwasem octowym).
 • Badanie produktów zmydlania estrów.
 • Badanie charakteru (nasyconego lub nienasyconego) tłuszczów.
VI. Dwufunkcyjne pochodne węglowodorów:
 • Badanie właściwości aminokwasów (np. glicyny).
 • Badanie właściwości białek.
 • Badanie zachowania się białka w reakcjach: biuretowej i ksantoproteinowej.
 • Wykrywanie obecności białka w produktach spożywczych.
 • Badanie działania różnych substancji i wysokiej temperatury na roztwór białka.
 • Badanie właściwości fizycznych cukrów prostych i złożonych.
 • Badanie właściwości glukozy i fruktozy.
 • Badanie właściwości sacharozy.
 • Badanie właściwości skrobi i celulozy.
 • Wykrywanie skrobi w artykułach spożywczych.
Kurs obejmuje 36 godz. lekcyjnych. Zajęcia będą odbywać się laboratoriach Wydziału Chemii UWr. Terminy spotkań możliwe są do ustalenia w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników (począwszy od października 2017 r.). Koszt kursu wynosi 540 zł na osobę. Kurs odbędzie się po zgłoszeniu się min. 10 osób (stanowiących jedną grupę) ze szkoły. Zajęcia odbywają się po zawarciu umowy pomiędzy szkołą i Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zgłoszenia (ustalenie terminów zajęć) kierować na adres: kurs@chem.uni.wroc.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 71 375 73 97 (mgr Zuzanna Kruk).

Zgłoszenia pisemne przez szkołę kierować na adres:
 
mgr Hanna Skornowicz
Dział finansowy
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
 
Zajęcia odbywają się po zawarciu umowy pomiędzy szkołą i Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Data ostatniej modyfikacji: 27-01-2020 12:34:35
 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie