Pomiary komercyjne

Pomiary komercyjne

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje szereg komercyjnych badań i analiz.Laboratorium Analiz Elementarnych

Laboratorium wykonuje następujące analizy:
- oznaczanie zawartości procentowej pierwiastków: C, H, N i S.
- oznaczanie zawartości procentowej pierwiastków: Cl, Br, S i P metodą Schoeningera
- oznaczenie jakościowe i ilościowe zawartości metali
- oznaczanie metali techniką ICP-OES
- oznaczanie metali na poziomie ppb techniką wodorkową – przystawka umożliwiająca
oznaczenie: As, Se, Sb, Sn i Pb. Kontakt: mgr Marta Osińska: +48 71 375 73 20, +48 71 375 72 47;
marta.osinska@chem.uni.wroc.pl

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego

Laboratorium wykonuje następujące analizy i badania:

- jakościowe pomiary w paśmie X (9.5 GHz): w temperaturze pokojowej i w temperaturze ciekłego azotu
- pomiary ilościowe z użyciem wzorców
- pomiary w zadanych temperaturach w zakresie od -150°C do 100°C
- pomiary niestandardowe w specjalnych warunkach: w paśmie Q (około 35 GHz) w temperaturze pokojowej; 
w pasmach X i Q w temperaturach 4-300 K z naświetlaniem promieniowaniem UV przez
okno optyczne rezonatorów dla pasma X Kontakt: dr Agnieszka Lewińska: +48 71 375 73 24;
agnieszka.lewinska@chem.uni.wroc.pl

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni

Laboratorium wykonuje następujące pomiary standardowe:
- widm transmisyjnych w zakresie średniej podczerwieni: 4000-200 cm-1
- widm transmisyjnych w zakresie dalekiej podczerwieni 750-100 cm-1
- widm refleksyjnych mierzonych techniką ATR
- widm refleksyjnych mierzonych techniką DRIFT

Kontakt: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr: +48 71 375 73 32;
maria.wierzejewska@chem.uni.wroc.pl

Laboratorium Rentgenografii

Laboratorium wykonuje badania i analizy strukturalne na monokryształach i próbkach polikrystalicznych, 
wykorzystując promienioniowanie lampy Mo lub Cu. Pomiary standardowo mogą być wykonywane 
w zakresie temperatur 100-300 K. Dyfraktometr proszkowy do pomiarów próbek polikrystalicznych pozwala wykonywać pomiary do 1600 °C. Kontakt: dr Miłosz Siczek: +48 71 375 73 38;
milosz.siczek@chem.uni.wroc.pl

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Laboratorium wykonuje następujące pomiary wykorzystując mikroskop transmisyjny i skaningowy:
- Badania morfologii materiałów mikro- oraz nanorozmiarowych
- Analiza dyfrakcyjna struktur mikrokrystalicznych
- Analiza składu chemicznego (jakościowa i ilościowa)
- Mapowanie rozmieszczenia wybranych pierwiastków w materiale

Kontakt: prof. dr hab. Eugeniusz Zych: +48 71 375 72 48; eugeniusz.zych@chem.uni.wroc.pl
dr Wojciech Gil: +48 71 375 71 28; wojciech.gil@chem.uni.wroc.pl Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Laboratorium wykonuje następujące pomiary:
- Pomiary 1D i 2D NMR w roztworach (jądra 1H, 13C, 31P oraz inne aktywne w NMR), 
a także w ciele stałym CP-MAS: 13C, 15N, 29Si oraz HP-DEC 13C, 29Si.
- Identyfikacja organicznych związków chemicznych.
- Określanie struktury związków organicznych na podstawie analizy widm 1D i 2D.
- Badania równowag i kinetyki reakcji chemicznych. Badanie stopnia przereagowania.
- Analiza mieszanin i ocena czystości próbki.
- Pomiary zmiennotemperaturowe.

Kontakt: mgr Mateusz Kondratowicz: +48 71 375 72 24;
mateusz.kondratowicz@chem.uni.wroc.plLaboratorium Analiz Termicznych

Laboratorium wykonuje pomiary metodami:
- DSC - rejestracja widm DSC (zależności termicznych mocy grzania próbki) 
wraz z wyznaczaniem parametrów:
temperatur oraz entalpii przemian fazowych, jak również temperatur zeszklenia;
warunki pomiaru: możliwa szybkość grzania oraz chłodzenia (skanu) 0,01÷750°C/min
w temperaturach -170÷500°C na masach próbek 0,5÷30mg w atmosferze helu o czystości 6,0 - TGA-DTA - pomiary ubytku masy (Δm) oraz efektów cieplnych (DTA)
przy ogrzewaniu próbki (masa do 15mg) od 30°C domaksimum 1500°C
dla szybkości grzania 2, 5, 10°C/min (lub specjalnie zamówionej prędkości) w atmosferach N2
lub powietrza syntetycznego (40% O2 + 60% N2) Kontakt: dr Przemysław Szklarz: +48 71 375 72 88; przemyslaw.szklarz@chem.uni.wroc.pl mgr Jakub Zamarek: +48 71 375 73 29; jakub.zamarek@chem.uni.wroc.pl

Laboratorium Magnetochemii

Laboratorium wykonuje następujące pomiary wykorzystując magnetometr MPMS-XL-5 
typu SQUID firmy Quantum Design:
- namagnesowanie w stałym polu (5000 lub 10000 Oe) w funkcji temperatury (1.8 – 300K) - namagnesowanie w stałej temperaturze (2K) w funkcji pola (100 – 50000 Oe) - namagnesowania w stałej temperaturze w funkcji pola (tzw. pętla histerezy) - Zero Field Cooled / Field Cooled Pomiary specjalne, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków pomiaru: - pomiary w zmiennym polu magnetycznym (AC) - pomiary magnetooptyczne * - przedział temperaturowy pomiarów: 1.8 – 400K ** - istnieje możliwość modyfikacji wyżej wymienionych typów pomiarów zgodnie z potrzebami zlecającego Kontakt: dr hab. Alina Bieńko: +48 71 375 72 58alina.bienko@chem.uni.wroc.pl
dr Marek Weselski: +48 71 375 72 66marek.weselski@chem.uni.wroc.pl
Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 09:44:21
 • 18
  Listopad 2019
  02:00

  Seminarium wydziałowe wykład prof. Paweł Perkowski

  referat na temat: "Spektroskopia dielektryczna ciekłych kryształów"wygłosi prof. Paweł Perkowski (WAT)

  sala IIEF
 • 15
  Listopad 2019
  12:15

  Seminarium wydziałowe prof Hidehiro Sakurai

  wykład "Recent Progress in Sumanene Chemistry" wygłosi prof. Hidehiro Sakurai (Department of Applied Chemistry, Osaka University). Abstract Lecture_Hidehiro Sakurai

  sala 145
 • 14
  Listopad 2019
  10:15

  Seminarium wydziałowe dr Piotr F. J. Lipiński

  referat na temat: "Fentanyl i pochodne - badania obliczneiowe i eksperymentalne"wygłosi dr Piotr F. J. Lipiński  ( Zakład Neuropeptydów , Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie)  

  sala 145
 • 05
  Listopad 2019
  10:15

  Rada Wydziału 5.11.2019 (porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 7. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 5 listopada 2019 r.  o  godz. 10.15  w sali 145. I. Wystąpienie dr Elżbiety Kocowskiej-Siekierki dyrektor Centrum Transferu Technologii ...

  145
 • 05
  Listopad 2019
  12:00

  RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ 5.10.2019

  ZAPROSZENIEUprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się w sali 145, dnia 5 listopada 2019 r. bezpośrednio po posiedzeniu Rady Wydziału.   Porządek dzienny: 1. Sprawy osobowe a) Nadanie stopnia doktora ...

  sala 145