Rekrutacja Kolegium Doktorskie


KOLEGIUM DOKTORSKIE CHEMII

 

w dyscyplinie naukowej:  nauki chemiczne

Forma studiów: stacjonarna

Limit miejsc: 15

Termin elektronicznej rejestracji: 15 maja 2020 r. -  11 września 2020 r.

link do rejestracji https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/nauki-chemiczne/#opis
opis procedury rejestracji (IRK) w załączniku [PDF]

Termin i miejsce składania dokumentów
od 31 sierpnia  2020 r. do 11 września 2020 r.
Sekretariat Naukowy Wydziału Chemii, pok. 8b,
F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego
17-18 września 2020 r.
Wydział  Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 
 
 Harmonogram egzaminów do Kolegium Doktorskiego Chemii w roku 2020

Termin ogłoszenia wyników
23 września 2020 r.

Lista rankingowa w załączniku Lista rankingowa 24_09_2020 ,
Lista osób przyjętych w załączniku Lista osób przyjętych do kolegium chemii 2020_2021
Lista osób przyjętych poza limitem Lista osób przyjętych poza limitem kolegium chemii 2020_2021


Skład Komisji Rekrutacyjnej komisja rekrutacyjna

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie do kolegium chemii w szkole doktorskiej:

 1. Kwestionariusz z podaniem o przyjęcie do szkoły doktorskiej wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata;
 2. jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych lub dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu” (oryginał dokumentu do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię);
 4. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów (studia jednolite magisterskie lub pierwszego i drugiego stopnia); w przypadku osób, które uzyskały „Diamentowy Grant” właściwe zaświadczenie dotyczy studiów pierwszego stopnia lub średniej uzyskanej po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;
 5. pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji promotora i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej ( formularz do pobrania Oświadczenie Promotora w szkole doktorskiej);
 6. oświadczenie kandydata, że nie posiada stopnia doktora, nie jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, nie jest doktorantem innego kolegium szkoły doktorskiej ( formularz oświadczenia w wersji polskiej i angielskiej dostęny jest w zakładce "rekrutacja" na stronie https://uni.wroc.pl/szkola-doktorska/
 7. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 8. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów kandydaci będący cudzoziemcami dodatkowo składają:

 1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego ( wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE ( jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula. Ponadto dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji lub apostille;
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu ( oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię). Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego i dostarczenia wyżej wymienionego dokumentu dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.


Lista promotorów, mogących przyjąć pod opiekę naukową doktoranta w załączniku Lista Promotorów_rok akademicki 2020_2021

Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego:
Egzamin będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny będzie dotyczył wybranej przez kandydata dyscypliny chemii (nieorganiczna, organiczna, fizyczna i teoretyczna). Tematyka egzaminu ustnego obejmować będzie zakres studiów z chemii, a także może dotyczyć tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską.

Zasady rekrutacji:
Warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły doktorskiej jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu z chemii (uzyskanie nie mniej niż 16 punktów łącznie z pisemnej i ustnej części egzaminu) oraz udokumentowanie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 (kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka na wymaganym poziomie mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr).
O przyjęciu do szkoły doktorskiej decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej (system konkursowy), utworzonej po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku innej skali ocen komisja rekrutacyjna dokona ich liniowego przeliczenia na skalę ocen obowiązującą na Uniwersytecie Wrocławskim (zgodnie z Regulaminem studiów).

Kryteria punktacji w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Kryterium

Punktacja

Max. liczba

punktów

Egzamin z chemii

(ustny 15  +

pisemny 15 )

30

Średnia ocen z 5 lat studiów *
lub średnia ocen z 3 lat studiów* dla beneficjentów programu "Diamentowy Grant"

(średnia ocen-3) x15

30

Egzamin dyplomowy i ocena pracy magisterskiej przez recenzenta (średnia z sumy ocen)/
egzamin dyplomowy i ocena pracy licencjackiej przez recenzenta (średnia z sumy ocen)
dla beneficjentów programu „ Diamentowy Grant”

Ocena = ilość punktów

5

Współautorstwo publikacji naukowej w czasopiśmie z listy A

4

4

Odbycie stażu w innej jednostce badawczej trwającego 3 miesiące lub dłużej

1

1

Razem

 

70*średnia arytmetyczna obejmująca oceny z zaliczeń i egzaminów zdobyte w trakcie 5 lat studiów lub 3 lat studiów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”[bez oceny pracy magisterskiej (licencjackiej) i oceny z egzaminu dyplomowego]; jeśli wynik wyrażenia (średnia - 3) x 15 będzie liczbą ujemną, to kandydat uzyska 0 punktów.

Zasady rekrutacji kandydatów z projektów badawczych:
W przypadku kandydatów przyjmowanych do realizacji projektów badawczych, jak również doktoratów wdrożeniowych egzamin wstępny zastępuje protokołowana rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona przez komisję rekrutującą do określonego projektu, sprawdzająca kompetencje i kwalifikacje kandydata niezbędne do realizacji projektu. O przyjęciu kandydata na miejsce finansowane z projektu badawczego decyduje pozycja na  liście rankingowej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rozmowie kwalifikacyjnej wynosi 30. Wymagane są od kandydata: pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz udokumentowanie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2.

 

 

Data ostatniej modyfikacji: 29-09-2020 11:04:05
 • 18
  Maj 2021
  02:00
 • 18
  Maj 2021
  10:15

  4. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2021, które odbędzie się dnia 18 maja 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień       Porządek ...

 • 13
  Maj 2021
  05:00

  I spotkanie Forum Grantowego WChUWr

  W imieniu Prorektora ds. Nauki, Dziekana Wydziału Chemii oraz Przewodniczącego RDN Nauki Chemiczne, zapraszamy na I Spotkanie Forum Grantowego Wydziału Chemii, które odbędzie się 13. maja 2021 r. (czwartek) o g. 17:00 w aplikacji MS Teams.

 • 13
  Maj 2021
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mehmeta Marta

  tryb zdalny ( MS Teams)
 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)