Rekrutacja Kolegium Doktorskie

KOLEGIUM DOKTORSKIE CHEMII

w dyscyplinie naukowej: nauki chemiczne

Forma studiów: stacjonarna

Limit miejsc: 15

Termin elektronicznej rejestracji: 05 lipca 2019 r. - 06 września 2019 r.

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/nauki-chemiczne/#opis

Termin i miejsce składania dokumentów
do 09 września 2019 r.
Sekretariat Naukowy Wydziału Chemii, pok. 8c,
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego
19-20 września 2019 r. godz. 9:00
Wydział  Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław
 
Termin i miejsce egzaminu z języka angielskiego
19-20 września 2019 r. godz. 10:00
Wydział  Chemii,
ul. F. Joliot-Curie 1450-383 Wrocław

Termin ogłoszenia wyników
do 24 września 2019 r.

Skład Komisji Rekrutacyjnej Kolegium Doktorskie_skład komisji rekrutacyjnej

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej;
 2. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK podpisany przez kandydata;
 3. jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu”;
 5. zaświadczenie o średniej ze studiów (studia jednolite magisterskie lub pierwszego i drugiego stopnia); w przypadku osób, które uzyskały „Diamentowy Grant” właściwe zaświadczenie dotyczy studiów pierwszego stopnia lub średniej uzyskanej po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;
 6. pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji promotora i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej;
 7. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.


Lista promotorów mogących przyjąć pod opiekę doktoranta w załączniku lista promotorów 2019

Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego:
Egzamin będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny będzie dotyczył wybranej przez kandydata dyscypliny chemii (nieorganiczna, organiczna, fizyczna i teoretyczna) Tematyka egzaminu ustnego obejmować będzie zakres studiów z chemii, a także może dotyczyć tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską.

Zasady rekrutacji:
Do egzaminu wstępnego do szkoły doktorskiej mogą przystępować kandydaci posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, którzy nie byli uczestnikami studiów doktoranckich dłużej niż jeden rok. Warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu z chemii przed komisją rekrutacyjną powołaną przez Dziekana (uzyskanie nie mniej niż szesnastu punktów łącznie z pisemnej i ustnej części egzaminu) oraz egzaminu z języka angielskiego (przeprowadzany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr).


Zasady punktacji stosowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego:

Kryterium Punktacja Max. liczba punktów
Egzamin z chemii ustny 15p
pisemny 15p
30
Średnia ocen z 5 lat studiów*
Średnia ocen z 3 lat studiów* dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”
(średnia ocen - 3)
x 15
30
Egzamin dyplomowy i ocena pracy magisterskiej przez recenzenta (średnia z sumy ocen)
Egzamin dyplomowy i ocena pracy licencjackiej przez recenzenta (średnia z sumy ocen) lub średnia ocen z 3 lat studiów magisterskich jednolitych dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”
Ocena 5
Egzamin z języka angielskiego Ocena 5
Współautorstwo publikacji naukowej w czasopiśmie z listy A 3 3
Razem   73
 • średnia arytmetyczna obejmująca oceny z zaliczeń i egzaminów zdobyte w trakcie 5 lat studiów lub 3 lat studiów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”[bez oceny pracy magisterskiej (licencjackiej) i oceny z egzaminu dyplomowego]; jeśli wynik wyrażenia (średnia - 3) x 15 będzie liczbą ujemną, to kandydat uzyska 0 punktów.

O przyjęciu do szkoły doktorskiej decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej (system konkursowy), utworzonej po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywna ocena z egzaminu z chemii i z języka angielskiego. W przypadku innej skali ocen komisja rekrutacyjna dokona ich liniowego przeliczenia na skalę ocen obowiązującą na Uniwersytecie Wrocławskim (zgodnie z Regulaminem studiów).

Zasady rekrutacji w projektach badawczych:
O przyjęciu do szkoły doktorskiej kandydata finansowanego z zewnętrznego projektu badawczego decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej (system konkursowy), utworzonej po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, ubiegających się o stypendium finansowane z tego projektu podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywna ocena z egzaminu z chemii i z języka angielskiego. Możliwe jest zorganizowanie naboru doktoranta mającego realizować finansowany zewnętrznie projekt badawczy z pominięciem wyznaczonego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. W procedurze kwalifikacyjnej mogą zostać uwzględnione dodatkowe wymagania stawiane przez instytucję udzielającą grantu na realizację projektu badawczego.

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców:
Cudzoziemców obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak w przypadku obywateli polskich, z tą różnicą, że kandydaci, dla których językiem ojczystym jest język angielski (lub ich system kształcenia oparty był o język angielski) będą zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego (przy zaliczeniu im 5 punktów kwalifikacyjnych). W przypadku innej skali ocen komisja rekrutacyjna dokona ich liniowego przeliczenia na skalę ocen obowiązującą na Uniwersytecie Wrocławskim (zgodnie z § 34 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim).

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie przez cudzoziemców:
 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;
 2. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK lub IRC podpisany przez kandydata;
 3. jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 4. kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 5. tłumaczenie na język polski ww. dokumentu, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 6. cudzoziemcy mogą być przyjmowani do Szkoły Doktorskiej w języku polskim, jeżeli:
  • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub
  • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
  • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej (komisji rekrutacyjnej na Wydziale Chemii), że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie się studiów w języku polskim;
 7. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
 8. pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji promotora i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej;
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem);
 10. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.


Wyniki rekrutacji Lista rankingowa kandydatów do Kolegium Doktorskiego Chemii


Data ostatniej modyfikacji: 24-09-2019 14:07:28
 • 03
  Marzec 2020
  12:15

  Rada Wydziału 03.03.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 3 marca 2020 r.  o  godz. 12.15  w sali 145.   Porządek dzienny:   1. Informacje Dziekana  2. Sprawy dydaktyczne  3. Sprawy osobowe:      ...

  sala 145
 • 03
  Marzec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej 03.03.2020 (porządek obrad)

  ZAPROSZENIEUprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 3 marca 2020 r. o godz.: 10:15 w sali 145Porządek obrad:I. Sprawy osobowe1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i ...

  sala 145
 • 13
  Luty 2020
  09:00

  Otwarte jednodniowe seminarium 13.02.2020

  Zapraszamy do udziału w III edycji seminarium naukowego zatytułowanego: "Od teorii do eksperymentu - czyli słów kilka o badaniach interdyscyplinarnych", które odbędzie się dnia 13 lutego 2020 r. w sali I BB na naszym Wydziale.Seminarium na ...

  sala I BB
 • 28
  Styczeń 2020
  10:15

  Rada Wydziału 28 stycznia 2020 r. ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIEUprzejmie zapraszam na 1. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 28 stycznia 2020 r.  o  godz. 10.15  w sali 145. Porządek dzienny:     1. Informacje Dziekana    2. Sprawy dydaktyczne:a) Uchwała: Limity ...

  sala 145
 • 23
  Styczeń 2020
  11:15

  Wykład prof. Luisa Carlosa z Aveiro University

  Tytuł wykładu: Learning luminescence thermometry starting with the basics

  sala 145